Minneapolis Gnome

Mail Art fra Minneapolis Gnome, USA